top top top top top top


Warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorówWarsztaty skierowane są do instruktorów którzy są wpisani do ewidencji starosty i mają obowiązek uczestniczenia w corocznych warsztatach doskonalenia zawodowego.

Program szkolenia jest zgodny z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministerstwa Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców - Rozdział 5, § 32 i § 33.

Po zakończeniu warsztatów każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach, które zgodnie z zapisami Ustawy najpóźniej do 7 stycznia każdego roku kalendarzowego należy przedłożyć staroście.

Kliknij, pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć do Biura Ośrodka, dołączając kserokopię dowodu osobistego oraz legitymacji instruktora.

TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ: 16.12.2018 r.

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerami telefonów: 694 798 443 lub 692 151 998

oraz bezpośrednio w naszym biurze: ul. Lelewela 67, 64-920 Piła

adres e-mail: biuro@lider-pila.pl